Skip to content Skip to footer

Vår integritetspolicy

Denna webbplats tillhandahåller information om företagets aktiviteter och tjänster. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi använder och skyddar all information som samlas in via denna webbplats.

Denna sekretesspolicy (“Policyn“) och denna cookiepolicy (“Cookiepolicyn“) är avsedda att ge dig information om hur Elinens använder och skyddar dina personuppgifter som samlas in via webbplatsen https://www.elinens.se/

(“Webbplatsen”).

Om du har några frågor om insamlingen av dina uppgifter, vänligen kontakta Elinens chef för dataskydd på elin@elinens.se

Alla personuppgifter som samlas in via webbplatsen kommer endast att användas för att svara på dina förfrågningar, hantera dina jobbansökningar, uppdatera våra filer och analysera trafiken på webbplatsen. När insamlade kommer personuppgifterna inte att användas för ett annat oförenligt ändamål utan ditt samtycke.

Elinens, Halalid 30 A, 254 40 Helsingborg– Sverige, registrerat hos Svenska företags- och bolagsregistret nr. 559302-4937, betraktas som kontrollant av denna webbplats.

Vi tar skyddet av datasekretess på största allvar. Alla personuppgifter som samlas in via webbplatsen kommer att behandlas som strikt konfidentiella och endast användas enligt denna sekretesspolicy. De tillämpliga dataskyddslagarna kommer att respekteras fullt ut.

Läs därför denna sekretesspolicy noggrant. Om du inte håller med om hur personuppgifter kommer att användas, vänligen använd inte denna webbplats eller tillhandahåll inte dina personuppgifter via webbplatsen.

Vi kan inkludera länkar på webbplatsen till andra webbplatser, inklusive sociala medieplattformar. Denna sekretesspolicy täcker endast hur vi använder personuppgifter och täcker inte dessa andra webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretessmeddelandena på andra webbplatser du besöker.

 1. Syfte(n) med datainsamling

Syftena med att samla in personuppgifter via webbplatsen är att:

 • Snabbt och effektivt svara på dina förfrågningar via kontakt-e-postadressen som tillhandahålls på vår webbplats;
 • Upprätta statistik över webbplatsens frekvens för att förbättra dess funktion och tjänster;
 • Utföra webbplatsens underhåll och bevara webbplatsens säkerhet. Observera dock att vi använder statistiska data så långt det är möjligt;
 • Svara på dina förfrågningar som skickats via sociala medier och lära känna dig bättre;
 • Möjliggöra för dig att få tillgång till webbplatsen och dess funktioner och/eller tillhandahålla tjänster du begärt genom cookies och andra spårare;
 • Bearbeta och svara på dina förfrågningar om att utöva dina rättigheter enligt avsnitt V i denna policy.
 1. Vilka personuppgifter samlar vi in och bearbetar?

Personuppgifter innebär all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person (dvs. en levande individ).

Vi samlar in följande personuppgifter via webbplatsen:

1.Din personliga information

Vi samlar in vissa personliga uppgifter såsom ditt förnamn, efternamn och e-postadress.

Vi kan också samla in din jobbtitel, ditt företags adress och ditt telefonnummer om du tillhandahåller oss dessa uppgifter i meddelandet och/eller förfrågan.

2.Innehållet i meddelandena och/eller förfrågningarna du skickar till oss inklusive, där tillämpligt, information om din yrkeskarriär och utbildning om du ansöker om en ledig tjänst.

3.Information om surfning

Vi samlar in, genom cookies och andra spårare, begränsade personuppgifter kopplade till din användning av webbplatsen, t.ex. IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, webbplatser du besökt före och efter vår webbplats. För mer information om detta, vänligen se Meddelandet om Cookies, Sociala Medier och andra Spårningsteknologier nedan.

4.När du navigerar på vår webbplats kan vi samla in information relaterad till din navigering, frekvensen av webbplatsens sidor, som beskrivs i Cookiepolicyn nedan.

III. På vilka rättsliga grunder förlitar vi oss?

Bearbetningen av personuppgifter som samlats in på webbplatsen baseras på:

 • Prekontraktuella åtgärder, när vi bearbetar dina privata meddelanden skickade via e-post när denna förfrågan är av affärsmässig natur (förfrågan relaterad till våra tjänster eller erbjudanden);
 • Vårt berättigade intresse, när vi bearbetar dina jobbansökningar och lagrar ditt CV och motivationsbrev i vår CV-databas, för att i framtiden identifiera en passande ledig tjänst;
 • Vårt berättigade intresse, när vi bearbetar dina uppgifter i samband med underhåll och genomförande av åtgärder för att skydda webbplatsens säkerhet;
 • Vårt berättigade intresse, när vi bearbetar dina uppgifter som samlats in via sociala medier för att bättre känna våra prenumeranter och förstå allmänhetens reaktioner gällande våra produkter och tjänster;
 • Ditt samtycke, när vi upprättar statistik över webbplatsens frekvens genom att samla in data via cookies;
 • Prekontraktuella åtgärder, när vi placerar funktionella cookies och/eller tekniska cookies;
 • Vår rättsliga skyldighet, när vi bearbetar dina förfrågningar om att utöva dina rättigheter som listas under Avsnitt V i denna policy.

Du kan skicka oss en förfrågan för att erhålla ytterligare information om de avvägningar vi har genomfört för att säkerställa att vi kunde bearbeta dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse.

 1. Med vem delar vi personuppgifter?

Där det är lämpligt och motiverat kan dina personuppgifter delas med enheter inom Elinens och dess filialer i Sverige/inom EU/globalt.

Om du önskar utöva dina rättigheter som listas under Avsnitt V i denna policy, kommer insamlingen av din förfrågan att utföras via formuläret som tillhandahålls av Elinens, som agerar på våra instruktioner och i egenskap av dataskyddsombud enligt EU-förordningen 2016/679 om behandling av personuppgifter (“GDPR”). När din förfrågan har skickats till Elinens, ska den omedelbart raderas från dess servrar och andra IT-verktyg.

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med någon tredje part, utom som annars anges i denna sekretesspolicy.

Dina personuppgifter kan delas:

 • I samband med en fusion, förvärv eller försäljning av hela eller delar av byråns tillgångar, till efterträdare i titel till vår verksamhet,
 • för att fastställa, utöva eller försvara våra rättigheter,
 • eller där det krävs enligt lag, för att svara på förfrågningar från juridiska eller administrativa organisationer, statliga organisationer eller en domare.

Om tjänster från tredje part för tekniskt underhåll, administration eller behandling av personuppgifter är nödvändiga, kommer dessa tredje parter endast att ha tillgång till personuppgifterna i den mån det är nödvändigt för att säkerställa en smidig och säker teknisk behandling av vår webbplats. I varje fall kommer sådan tillgång till dina personuppgifter endast att ske i enlighet med tillämplig lag, inklusive datasekretess, integritet och säkerhetsförpliktelser.

 1. Dina rättigheter gällande dina personuppgifter

I enlighet med tillämplig integritetslagstiftning kan du utöva följande rättigheter med avseende på de personuppgifter vi har om dig:

 • Rätt till information: Du har rätt att erhålla tydlig, transparent, förståelig och lättillgänglig information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter. Det är därför vi tillhandahåller dig sådan information i denna sekretesspolicy;
 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter Du kan få tillgång till alla personuppgifter vi har om dig, känna till ursprunget till dessa personuppgifter och erhålla en kopia i ett förståeligt format. Du kan också använda din rätt att få tillgång till dina personuppgifter för att kontrollera dataexaktheten och få dem rättade eller raderade. Du behöver inte ange någon motivering för att utöva din rätt till tillgång;
 • Rätt att rätta till dina personuppgifter För att undvika att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter relaterade till dig bearbetas eller delas, kan du be oss att rätta till dem;
 • Rätt att radera dina personuppgifter: Du kan begära radering eller borttagning av de personuppgifter vi har om dig. Detta är inte en absolut rätt eftersom vi kan behöva behålla dina personuppgifter av lagliga eller berättigade skäl. Du kan till exempel utöva din rätt till radering i följande fall:
 • om du har dragit tillbaka ditt samtycke till behandlingen (se nedan);
 • om du legitimt har invänt mot behandlingen av dina uppgifter (se nedan);
 • när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in eller bearbetades;
 • uppgifterna behandlas olagligt (t.ex. publicering av hackade uppgifter)
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter

När vi bearbetar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse (för att avgöra vilken bearbetning detta gäller, vänligen se Avsnitt III i denna Policy), kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som rör din personliga situation. Vi kan dock, från fall till fall, avvisa en sådan begäran genom att påpeka de legitima och tvingande skälen som motiverar behandlingen av dessa uppgifter som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller när dessa uppgifter är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara en rätt inför domstol.

 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Rätten att begränsa behandlingen kompletterar dina övriga rättigheter. Denna rätt innebär att den databehandling som rör dig och som vi utför är begränsad, så att vi kan behålla dessa uppgifter, men vi kan inte använda dem eller bearbeta dem på något annat sätt.

Denna rätt gäller i specifika omständigheter, dvs.:

 • om du ifrågasätter exaktheten i dina personuppgifter. Behandlingen är då begränsad under en period så att byrån kan verifiera exaktheten i personuppgifterna;
 • om behandlingen är olaglig och du invänder mot radering av dina personuppgifter och begär istället att dess användning begränsas;
 • om vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som nämns ovan i Avsnitt I, men du fortfarande behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättigheter inför domstol; och
 • i de fall där du har invänt mot behandlingen som baseras på byråns berättigade intressen, kan du be om att behandlingen begränsas under den tid som krävs för oss att verifiera om vi kan acceptera din invändningsbegäran (dvs. den tid som krävs för att verifiera om byråns legitima skäl väger tyngre än dina).
 • Rätt till portabilitet av dina personuppgifter

Du kan begära att återfå de personuppgifter du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, för personligt bruk eller för att dela dem med en tredje part efter eget val.

Denna rätt gäller endast för personuppgifter som du har tillhandahållit oss, direkt eller indirekt, och som har bearbetats genom automatiserade medel, om denna bearbetning baseras på ditt samtycke eller utförandet av ett avtal. Vänligen kontrollera listan över våra juridiska grunder för bearbetning av personuppgifter (i Avsnitt III i denna Policy) för att veta om vår bearbetning baseras på utförandet av ett avtal eller på samtycke.

 • Rätt att när som helst dra tillbaka samtycke till behandling av uppgifter som utförs på grundval av sådant samtycke

Du kan läsa Avsnitt III i denna Policy för att identifiera de ändamål för vilka behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke;

 • Rätt att ge instruktioner om ödet för dina uppgifter efter din död.

Du kan definiera direktiv om lagring, radering och delning av dina personuppgifter efter din död. Dessa direktiv kan vara allmänna, dvs. omfatta alla dina personuppgifter, eller specifika, dvs. endast omfatta vissa databehandlingsaktiviteter.

Vänligen klicka på denna länk och följ instruktionerna som är tillgängliga via denna länk om du önskar utöva någon av de rättigheter som listas ovan.

Om vi har rimliga tvivel om din identitet kan vi be dig att bifoga något dokument som möjliggör bevis på din identitet, för att undvika risken för identitetsstöld.

Om vi mottar din begäran elektroniskt kommer vi att svara elektroniskt om du inte anger i kommentarsfältet i formuläret för rättigheter för registrerade att du önskar få ett svar via andra medel, såsom via post.

Vi kommer att svara utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inom en månad från det att vi mottagit din begäran. Denna tidsram kan förlängas med två månader för att ta hänsyn till komplexiteten i begäran eller antalet mottagna förfrågningar. I så fall kommer vi att informera dig inom en månad från det att vi mottagit din begäran och ange skälen till förlängningen av svarstiden.

Om du anser att vi inte följer denna Policy, om du är missnöjd med hur vi har hanterat din begäran eller om din begäran har avslagits, kan du också lämna in ett formellt klagomål till din behöriga myndighet för skydd av personuppgifter (i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): https://www.imy.se/ Dock inbjuder vi dig att kontakta vår dataskyddsombud på elin@elinens.se innan du lämnar in ett klagomål hos Dataskyddsmyndigheten.

 1. Perioder för datalagring

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav för datalagring och våra interna policyer. Datalagringsperioden kommer att variera beroende på datatypen och ändamålen med bearbetningen.

Dina uppgifter kommer i allmänhet att bevaras under tiden för vår kontraktuella och/eller prekontraktuella relation. Därefter kommer dina uppgifter att arkiveras under den tillämpliga preskriptionstiden som, i Sverige, är 1 år från slutet på vår kontraktuella relation eller senaste kontakt med dig.

Personuppgifter som samlats in i samband med din jobbansökan till en ledig tjänst bevaras:

 • I högst två (2) år från senaste kontakten om din ansökan avslogs, utom om du anger att du inte önskar att vi ska behålla din ansökan efter rekryteringsprocessens slut; i så fall kommer dina personuppgifter omedelbart att raderas;
 • Under tiden för din anställning hos Elinens om din jobbansökan accepteras.

VII. Dataskydd

Vi använder en rad metoder, såsom brandväggar, intrångsdetekteringsprogram och manuella säkerhetsprocedurer, för att skydda dina uppgifter mot förlust eller skada och för att hjälpa till att skydda noggrannheten och säkerheten för personuppgifter och förhindra obehörig åtkomst eller felaktig användning. Om du tror att webbplatsen eller några personuppgifter inte är säkra eller att det har varit obehörig åtkomst till webbplatsen eller dina personuppgifter, vänligen kontakta elin@elinens.se omedelbart.

VIII. Dataöverföringar

Med tanke på den internationella karaktären av våra aktiviteter överförs dina personuppgifter utanför Europeiska unionen.

Dina personuppgifter överförs till one.com för ändamålet att säkerhetskopiera e-postmeddelanden. I detta fall lagras dina uppgifter på ett säkert sätt på servrar hos Elinens.

Detta land anses inte av EU-kommissionen ge adekvat skyddsnivå. Vi säkerställer att alla dataöverföringar följer tillämpliga lagkrav genom att genomföra avtalsmässiga avtal med lämpliga kontraktuella skydd i enlighet med artikel 46 i GDPR.

Om du vill veta mer om hur data skyddas eller önskar begära en kopia av de kontraktuella skydden, vänligen kontakta elin@elinens.se

 1. Meddelande om ändringar

Elinens kan ändra denna Policy för att ta hänsyn till utvecklingen av webbplatsens funktioner, de tjänster som erbjuds samt lagar som är tillämpliga på Elinens verksamhet. Dessa ändringar och uppdateringar gäller för användarna, som därför regelbundet bör kontrollera detta avsnitt och kontrollera den tillämpliga sekretesspolicyn.

Om du önskar spara denna text, vänligen markera hela uttalandet (t.ex. med musen) och kopiera-klistra in genom att trycka på ctrl-c.

 1. Ytterligare information

För ytterligare information om Elinens, vänligen besök vår webbplats https://www.elinens.se/

Om du anser att vi inte följer denna sekretesspolicy eller om du har några frågor angående denna sekretesspolicy, vänligen kontakta elin@elinens.se

Meddelande om cookies, sociala medier, andra spårare och sociala medieplugins
Webbplatsen https://www.elinens.se/ (“Webbplatsen”) redigeras av Elinens, Halalid 30 A, 254 40 Helsingborg – Sverige, registrerat hos Svenska företags- och bolagsregistret nr. 559302-4937.

Syftet med detta meddelande är att informera dig om insamling och användning av cookies, sociala medier, andra spårare och sociala medieplugins när du surfar på vår webbplats samt hur du kan invända mot sådan användning.

Vi kommer att säkerställa noggrannheten i denna Cookiepolicy genom att hålla den uppdaterad. Eventuella ändringar i denna Cookiepolicy kommer att kommuniceras omgående på denna sida och du bör kontrollera regelbundet för att se om några justeringar har gjorts.

Genom att klicka på knappen “Jag accepterar cookies” på cookiebannern godkänner du användningen av cookies i din webbläsare. Du kan ändra ditt beslut när som helst genom att använda samtyckesmodulen.

Om du följer oss på sociala medier (via våra LinkedIn-, Facebook-, X- eller Instagram-konton) samlar vi också in personuppgifter relaterade till dig för att bättre känna våra prenumeranter och förstå allmänhetens reaktion på våra produkter och tjänster. Vi kan använda denna information för att utföra sociala medier-lyssning för att identifiera och bedöma vad som offentligt sägs om oss för att förstå sektorns trender och marknadens stämning. De personuppgifter som nämns ovan används endast i enlighet med tillämpliga lagar (till exempel om du ber oss kontakta dig eller om ditt uttryckliga förhandsgodkännande är nödvändigt).

Du hittar sociala medieplugins (“sociala medieknappar”) på vår webbplats som gör det möjligt för dig att enkelt dela innehåll från webbplatsen. När du klickar på dessa knappar kan dina personuppgifter avslöjas för dessa plattformar. När du klickar på dessa knappar kommer en ny sida att visas på den relevanta sociala mediaplattformen. Om du redan är inloggad på ditt konto på denna plattform kommer du troligen att automatiskt loggas in på ditt konto via denna pop-up-sida och behöver därför inte logga in igen. Om du dock inte är inloggad (eller om du inte har prenumererat på den sociala mediaplattformen) kommer sidan att be om din information.

Vi har ingen kontroll över hur dessa sociala mediaplattformar använder dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretessmeddelandena för de olika sociala mediaplattformar du använder. För att veta mer om hur dessa sociala mediaplattformar använder dina personuppgifter:

 • Facebook
 • X
 • Instagram
 • LinkedIn

Om du har några frågor om insamlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Elinens dataskyddsombud på elin@elinens.se

Vad är cookies?

En “cookie” är en liten fil som placeras på din dators hårddisk när du surfar på en webbsida, läser ett e-postmeddelande, installerar eller använder en programvara eller en mobilapp. Om du väljer att acceptera cookies läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker en specifik webbplats.

Dessa uppgifter identifierar vanligtvis inte dig direkt, men webbapplikationen kan ge dig en personlig webbupplevelse.

De används vanligtvis för webbplatsens korrekta funktion och trafikanalys. I allmänhet låter cookies webbapplikationer svara på dig som en individ.

Vilka placerar cookies?

Vissa cookies på vår webbplats kan placeras av partners som anges nedan:

 • Google LLC (https://policies.google.com/privacy?hl=se-SE)

Vilka cookies används?

 • Cookies som är absolut nödvändiga för webbplatsens funktion: Dessa cookies är väsentliga för din surfning på webbplatsen och dess korrekta funktion. De låter dig använda funktionerna på webbplatsen och de tjänster du har begärt. Till exempel hjälper dessa cookies oss att komma ihåg upplösningen på din skärm och ditt föredragna språk. Använda cookies:
 • PHPESSID
 • BEAUTIFUL COOKIE BANNER
 • Cookies för mätning av publik: Dessa trafikloggar cookies används för att identifiera de sidor du besökt och för att mäta och spåra prestanda på vår webbplats. Dessa cookies hjälper oss att analysera webbsidans trafikdata och förbättra vår webbplats för att passa dina behov. Vi använder endast denna information för statistiska analysändamål. Använda cookies :
 • _gid
 • _gat
 • _ga

Olika förvaringstider gäller för olika typer av cookies beroende på om de är sessionscookies (dvs. en cookie som tillfälligt sätts på din enhet när du får åtkomst till webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare) eller bestående cookies (dvs. en cookie som kommer att finnas kvar på din enhet under en viss tid för att låta oss komma ihåg dina inställningar för dina nästa besök).

I vilket fall som helst kommer cookies aldrig att bevaras längre än 6 till 13 månader på din enhet, beroende på vilken typ av cookie det är.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan välja att acceptera eller avvisa alla cookies.

När du surfar på webbplatsen för första gången kan du klicka på länken “Parameter your cookies” som visas i cookiebannern för att hantera dina cookieinställningar beroende på typen av cookies. Du kan ändra dina cookieinställningar varje gång du uppdaterar dina webbläsarinställningar och tömmer dina cookies. Vi kan ibland ändra denna Cookiepolicy. Vid behov eller krav kommer vi att informera dig och/eller begära ditt samtycke. Vänligen kontrollera det vid varje besök för att läsa dess senaste version.

Senast uppdaterad: 18 juni, 2024.